Πολιτική απορρήτου

Πολιτική απορρήτου   Κατανοώντας ότι η χρήση των προσωπικών σας δεδομένων απαιτεί την εμπιστοσύνη σας, ακολουθούμε τους ισχύοντες κανονισμούς και τις κατάλληλες διαδικασίες για τη μεταχείριση και την προστασία τους.

Θα χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο για τους σκοπούς που προσδιορίζουμε παρακάτω, ακολουθώντας τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (GDPR) και διασφαλίζοντας το απόρρητο και την ακεραιότητα των προσωπικών σας δεδομένων. Η Πολιτική Απορρήτου που περιγράφεται παρακάτω, καθορίζει πώς η ομάδα του έργου ACADIGIA αντιμετωπίζει τα προσωπικά δεδομένα των συνεργατών της, των συμμετεχόντων στις εκδήλωσεις, των συνδρομητών των ενημερωτικών δελτίων και των επισκεπτών στον ιστότοπό μας http://acadigia.eu/

Η ομάδα του έργου Acadigia είναι υπεύθυνη για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των συνεργατών της, των συμμετεχόντων στην εκδήλωσεις, των χρηστών των πιλοτικών δοκιμών, των συνδρομητών και επισκεπτών που εγγράφονται στο ενημερωτικό μας δελτίο και ή υποβάλλουν αίτημα για επαφή ή συμμετοχή σε πιλοτικές δραστηριότητες ή εκδηλώσεις που οργανώνονται από την κοινοπραξία, σύμφωνα με τους όρους της νομοθεσίας για την προστασία των δεδομένων που ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων (GDPR).

Η ομάδα του ACADIGIA αποκαλύπτει προσωπικά δεδομένα μόνο στο βαθμό που είναι απαραίτητο για τους σκοπούς που ορίζονται στην παρούσα πολιτική απορρήτου.

Η ομάδα του ACADIGIA διαθέτει συνεργάτες για τη συντήρηση της ιστοσελίδας όπως ορίζεται στην παρούσα πολιτική απορρήτου. Τα προσωπικά σας δεδομένα κοινοποιούνται στους συνεργάτες μόνο στο βαθμό που αυτοί χρειάζονται πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα προκειμένου να παρέχουν υπηρεσίες στην ομάδα έργου για τους σκοπούς που ορίζονται στην παρούσα πολιτική απορρήτου.

Τα προσωπικά δεδομένα θα συλλέγονται και θα υποβάλλονται σε επεξεργασία στις ακόλουθες περιπτώσεις:

• Εάν συμπληρώσετε το αίτημα που σας ενδιαφέρει ώστε να συμμετάσχετε σε δραστηριότητες έρευνας, πιλοτικών σεναρίων και διάδοσης του έργου.

• Εάν συμπληρώσετε μια φόρμα αιτήματος επικοινωνίας.

• Εάν συμπληρώσετε άλλες φόρμες και μορφές συλλογής δεδομένων που διατίθενται στον ιστότοπο.

• Το έντυπο εγγραφής για οποιαδήποτε από τις δημόσιες εκδηλώσεις που προωθούνται από οποιονδήποτε από τους εταίρους της έργου.

• Ο κατάλογος υπογραφής των συμμετεχόντων όταν παρακολουθούν εκδηλώσεις έρευνας, πιλοτικών σεναρίων ή διάδοσης που προωθούνται στο πλαίσιο του έργου.

Τα προσωπικά σας δεδομένα θα συλλεχθούν και θα χρησιμοποιηθούν για συγκεκριμένους σκοπούς: για διαβουλεύσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη σχετικά με τις ανάγκες και την αξιολόγηση των πόρων του ACADIGIA, για την παραγωγή εκθέσεων που θα υποβληθούν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και για την αποστολή ενημερώσεων σχετικά με την πρόοδο και τα αποτελέσματα του έργου Σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων, η χρήση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα πρέπει να αιτιολογείται με τουλάχιστον μία νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Η νομική βάση που ισχύει για τη συλλογή και χρήση των προσωπικών σας δεδομένων σχετικά με το έργο ACADIGIA είναι η συγκατάθεσή σας.

Ποια είναι η νομική βάση για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων;   Όταν έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων (για το σκοπό αυτό θα σας παρουσιαστεί ένα έντυπο συγκατάθεσης για τη χρήση των δεδομένων σας, η συγκατάθεση μπορεί στη συνέχεια να αποσυρθεί)·

Όταν τα δεδομένα είναι απαραίτητα για την εκπλήρωση των νομικών υποχρεώσεων στις οποίες υπόκειται το έργο ACADIGIA.

Όταν τα δεδομένα είναι απαραίτητα για την επίτευξη έννομου συμφέροντος ή για την εκτέλεση εργασιών δημοσίου συμφέροντος, δηλαδή της επιστημονικής έρευνας, και οι λόγοι για τη χρήση τους υπερισχύουν των δικαιωμάτων προστασίας τους.

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται ενδέχεται να περιλαμβάνουν το όνομά σας, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τον τύπο της οργάνωσης που εκπροσωπείτε, τη χώρα διαμονής και/ή άλλα στοιχεία επικοινωνίας ή πληροφορίες που επιλέγετε να παρέχετε μέσω της ιστοσελίδας του έργου.

Χρησιμοποιούμε μια ποικιλία μέτρων ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων εργαλείων ελέγχου ταυτότητας, κρυπτογράφησης και ψηφιακών πιστοποιητικών για να προστατεύσουμε και να διατηρήσουμε την ασφάλεια, την ακεραιότητα και τη διαθεσιμότητα των προσωπικών σας πληροφοριών.

Παρόλο που η μετάδοση δεδομένων μέσω του διαδικτύου ή του ιστότοπου δεν μπορεί να εγγυηθεί πλήρη ασφάλεια έναντι εισβολών, εμείς και οι πάροχοι υπηρεσιών μας καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να εφαρμόσουμε και να διατηρήσουμε φυσικές, ηλεκτρονικές και διαδικαστικές εγγυήσεις για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων σύμφωνα με τις ισχύουσες απαιτήσεις προστασίας δεδομένων. Μεταξύ άλλων, εφαρμόσαμε τα ακόλουθα:

• Προστασία συστημάτων τεχνολογίας πληροφοριών μέσω τείχους προστασίας για την αποτροπή μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα.

• Συνεχής παρακολούθηση της πρόσβασης σε συστήματα τεχνολογίας πληροφοριών για την πρόληψη, τον εντοπισμό και την πρόληψη της κατάχρησης των προσωπικών σας δεδομένων.

Χρησιμοποιείται μια ποικιλία μέτρων ασφάλειας, συμπεριλαμβανόμενων εργαλείων ελέγχου ταυτότητας, κρυπτογράφησης και ψηφιακών πιστοποιητικών για να προστατεύσουμε και να διατηρήσουμε την ασφάλεια, την ακεραιότητα και τη διαθεσιμότητα των προσωπικών σας πληροφοριών.

Παρόλο που η μετάδοση δεδομένων μέσω διαδικτύου ή του ιστότοπού σας δεν μπορεί να εγγράφεται με ασφάλεια έναντι εισβολών, εμείς και οι πάροχοι υπηρεσιών μας καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να εφαρμοστούν και να διατηρηθούν φυσικές, ηλεκτρονικές και διαδικαστικές εγγραφές για την προστασία των προσωπικών δεδομένων σας τις ισχύουσες απαιτήσεις προστασίας δεδομένων. Μεταξύ άλλων, εφαρμόσαμε τα ακόλουθα:

• Προστασία συστημάτων τεχνολογίας μέσω τείχους προστασίας για την αποτροπή μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα.

• Συνεχής παρακολούθηση της πρόσβασης σε συστήματα τεχνολογίας για την πρόληψη, τον εντοπισμό και την πρόληψη της κατάστασης των προσωπικών δεδομένων σας.

Ανά πάσα στιγμή, μπορείτε να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας, επικοινωνώντας με την ομάδα έργου μέσω της φόρμας επικοινωνίας που διατίθεται στον ιστότοπο του έργου ή με το μέλος της ομάδας στην οποία δώσατε τη συγκατάθεσή σας, με ισχύ για το μέλλον.

Μετά την πλήρη κατάργηση της συγκατάθεσής σας, δεν θα έχετε πλέον επαφή ούτε θα λαμβάνετε υλικό σχετικό με τους σκοπούς που περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου.

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων από εμάς, επικοινωνήστε με τον συντονιστή του έργου μέσω της φόρμας επικοινωνίας που διατίθεται στον ιστότοπο του έργου.

Υπό ορισμένους όρους, ενδέχεται να έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε:

• Να σας παρέχουμε πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα.

• Να λάβετε αντίγραφο των προσωπικών δεδομένων που παρέχονται.

• Να αναθεωρήσετε τυχόν ανακρίβεια στα προσωπικά δεδομένα που διατηρούμε.

• Διαγραφή προσωπικών δεδομένων των οποίων η χρήση δεν είναι πλέον νόμιμη.

• Να περιορίσετε τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα.

Η άσκηση αυτών των δικαιωμάτων υπόκειται σε ορισμένες εξαιρέσεις που αποσκοπούν στη διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος.

Εάν ζητήσετε να ασκήσετε οποιοδήποτε από αυτά τα δικαιώματα, θα τα αναλύσουμε και θα απαντήσουμε, εντός ενός (1) μήνα.

Ο ιστότοπός μας ενδέχεται να περιέχει συνδέσμους για να μπορείτε να επισκέπτεστε εύκολα άλλους ιστότοπους ενδιαφέροντος. Ωστόσο, μόλις χρησιμοποιήσετε αυτούς τους συνδέσμους για να αποχωρήσετε από τον ιστότοπό μας, θα πρέπει να σημειώσετε ότι δεν έχουμε κανέναν έλεγχο σε αυτόν τον ιστότοπο. Ως εκ τούτου, οι εταίροι της ομάδας του έργου ACADIGIA δεν μπορούν να είναι υπεύθυνοι για την προστασία και το απόρρητο των πληροφοριών που παρέχετε, ενώ επισκέπτεστε τέτοιους ιστότοπους και οι ιστότοποι αυτοί δεν διέπονται από αυτήν τη δήλωση απορρήτου. Θα πρέπει να είστε προσεκτικοί και να κοιτάξετε τη δήλωση απορρήτου που ισχύει για τον εν λόγω ιστότοπο.

Ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί cookies.